Dilemma 2: Trenger vi mer kraft?

Ser vi pA? verden som helhet, er svaret et klart ja: Det trengs mer energi i en verden der mer enn halvannen milliard lever uten tilgang pA? elektrisitet. Men i Norge, som ligger pA? verdenstoppen i strA?mforbruk per innbygger, trenger vi virkelig mer kraft her?

Det er fA?, om noen, i verden som bruker mer strA?m enn Ola og Kari Nordmann. Rikelig med vannkraft har gjort at vi har hatt mye og billig strA?m a�� ogtrustmypaper prices det har vA�rt med pA? A? forme strA?mforbruket vA?rt. Burde vi ikke si at nok er nok? Burde vi ikke kunne si at nA? bygger vi ikke ut flere kraftverk, nA? mA? det holde?! Selv om det ikke er noen tvil om at vi burde bruke strA?mmen langt mer effektivt enn i dag, er det flere ting som gjA?r at spA?rsmA?let ikke kan svares pA? med et enkelt ja eller nei.

Selv om man pA? 90-tallet trodde at bruken av elektrisitet skulle fortsatte A? vokse slik den hadde gjort til da, har kraftforbruket holdt seg ganske stabilt pA? 2000-tallet. I dag har vi et felles kraftmarked sammen med Sverige, Danmark og Finland. Det betyr at hva vA?re nordiske critical annotated bibliography examplenaboer gjA?r med sin energipolitikk ogsA? pA?virker oss, og omvendt. Det betyr ogsA? at nA?r vi snakker om hvordan energipolitikken i Norge pA?virker resten av Europa, er det egentlig sA?nn at det er hva Norden til sammen gjA?r, som har mest A? si for europeisk energipolitikk. Det er greit A? ha med seg!

Ikke all energien vi bruker, er strA?m. Tvert imot, strA?mmen er bare halve historien. I tillegg til strA?m, bruker vi ogsA? energi i biler, for eksempel til A? varme opp husene vA?re og til A? drive oljeplattformer. Men med unntak av nA?r vi bruker bioenergi, er dette ofte fossil og forurensende energi, nemlig olje og gass. Det betyr at hvis vi skal kutte norske klimagassutslipp, mA? vi erstatte denne energibruken med fornybar energi a�� og ofte er nettopp strA?m lA?sningen. For A? ta et eksempel: I dag stA?r veitrafikken for omlag en femtedel av de norske klimagassutslippene. Dersom vi erstatter fossilt drivstoff i en bil med strA?m laget av fornybare energikilder, blir vi altsA? kvitt klimagassutslippene fra bilen!

Det er altsA? slik at hvis vi skal erstatte fossil energi med kraft for A? kutte klimagassutslipp, er det ikke likegyldig hva slags energikilder kraften kommer fra: Det er fA?rst og fremst nA?r fornybar strA?m erstatter fossil energi at utslipp blir kuttet. Heldigvis er nesten all strA?mmen vi lager i Norge fornybar, det har vi fA?tt til fordi vi fra naturens side har hatt gode muligheter for A? lage kraft av vann og vind.

Det er altsA? slik at nA?r vi spA?r om det er slik at Norge a�� og Norden for den saks skyld a�� trenger mer kraft, mA? kanskje svaret bli at det kommer an pA? hva den kraften skal brukes til? BA?r den brukes i elbiler og til A? erstatte de forurensende gasskraftverkene som i dag stA?r ute pA? norske oljeplattformer? BA?r den sendes til Europa for A? bidra til at europeiske klimagassutslipp kan bli billigere? BA?r vi bruke den til A? bygge ut mer norsk industri pA? landjorda? Eller bA?r vi fortsatte A? bygge ut mer energi slik at strA?mprisen kanskje blir lavere fordi vi fA?r mer strA?m enn vi strengt tatt trenger?

Betyr det at vi bA?r bygge ut all den fornybare kraften vi klarer? Ikke nA?dvendigvis. Det koster nemlig A? bygge ut energi a�� bA?de for lommeboka og for miljA?et. All energiproduksjon har miljA?konsekvenser, ogsA? fornybar energi. En vindmA?llepark betyr at landskapet endrer seg, et vannkraftverk kan A?delegge unikt dyre- og planteliv ved fossen og ofte trengs det ei kraftlinje for A? transportere strA?mmen. Hva av dette kan vi akseptere? Hvordan skal vi velge ut hvilke fornybare energiprosjekter som bA?r bli til virkelighet og hvilke som skal legges i skuffen?

a�?Den mest miljA?vennlige kilowatt-timen, er den som ikke blir brukta�? sies det. Med det mener man at det beste for miljA?et, er A? spare energi og altsA? A�A? bruke strA?mmen smartere og mer effektivt enn vi gjA?r i dag. NA?r vi sparer pA? strA?mmen, fA?r vi frigjort ren og fornybar kraft vi kan bruke til A? erstatte fossil energibruk a�� vi trenger altsA? ikke bare A? bygge ut nye vindmA?lleparker og vannkraftverk for A? fA? mer strA?m. Norge har et stort potensial for A? spare strA?m, som vi da kan bruke pA? A? erstatte fossil energi, pA? A? skape arbeidsplasser og nA�ringsutvikling. Kanskje er det altsA? slik at vi mA? ha to tanker i hodet pA? en gang a�� A? bruke strA?mmen smartere og mer effektivt enn i dag og samtidig bygge mer fornybar energi? Da kan vi fA? nok strA?m til A? slippe mye fossil energi og forurensing!

Legg igjen en kommentar