Dilemma 3: Energi til verdens fattigste a�� hva bA?r Norge gjA?re?

Tilgang pA? energi og fattigdom hengermy-writing-expert.org reliable sammen. A� sikre nok energi til verdens fattigste, er derfor en av de virkelig viktige oppgavene verden stA?r overfor i dag. Hvordan bA?r Norge bidra?

A� mangle energi er nesten utenkelig for oss i Norge i dag. For store deler av verdens befolkning er det virkeligheten. 2,5 milliarder mennesker lager mat ved buy essay uk hjelp av tradisjonell biomasse som ved og trekull. For mange av disse fA?rer ikke dette bare til at skolegang og annet arbeid mA? vike for det A? samle nok brensel, det betyr ogsA? at hvert A?r dA?r rundt 1,5 millioner mennesker av rA?ykforgiftning a�� fA?rst og fremst kvinner og barn a�� fordi familiens mat lages over A?pne ildsteder og pA? dA?rlig ovner. Bedre tilgang pA? energi, gir mulighet for bedre helse, mer utdanning og A?konomisk vekst for fattige land.

Mer enn halvannen milliard mennesker mangler tilgang pA? strA?m i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker pA? jorden, og den stA?rste veksten kommer i land i den fattigste delen av verden. Fra dagens syv milliarder mennesker, kan vi komme til A? bli rundt ni milliarder ved midten av dette A?rhundret. Det betyr at verdens energibehov vil fortsette A? A?ke i all overskuelig fremtid. Og likevel, oppgaven bA?r ikke vA�re umulig. For A? dekke det grunnleggende behovet for strA?m for alle verdens husstander, trengs det 100 kWh per person hvert A?r. Det holder til A? kunne lage mat pA? en komfyr, sA?rge for at det finnes ei lampe unger kan gjA?re lekser under nA?r det er blitt mA?rkt og A? lade en mobiltelefon, og det er langt mindre enn en norsk husstand som i gjennomsnitt bruker 20A�000 kWh A?rlig. I tillegg til disse grunnleggende behovene, trenger land energi for A? skape nye nA�ringer, arbeidsplasser og bedre A?konomi.

A� sikre energi for alle innen 2030, koster mindre enn 10 A?re per person per dag. Det tilsvarer 36 milliarder amerikanske dollar i A?ret, ogsA? frem til 2030. Er det viktigste Norge kan gjA?re A? bidra med penger? Kan vi bruke energiressursene vA?re pA? noen mA?te? Vi har fosser og elver, vi har en lang kyst med mye vind og under havbunnen utenfor kysten vA?r, finnes olje og gass. Hvordan kan vi bruke disse energiressursene til A? bidra i arbeidet med A? skaffe energi til alle?

Norge ligger pA? verdenstoppen nA?r det gjelder A? selge olje og gass til verden. Betyr det at vi bA?r fortsette A? pumpe opp sA? mye olje og gass vi bare klarer? Betyr det at vi bA?r A?pne nye havomrA?der for olje- og gassindustrien? Eller gjA?r klimakrisen at vi ikke lenger kan fortsette pA? den mA?ten? Forskere peker pA? at tre firedeler av den oljen og gassen vi allerede har funnet, men som vi ikke har tatt opp enda, mA? bli liggende under bakken dersom vi skal nA? klimamA?lene vA?re? Og hva vil skje med verdens fattigste dersom vi ikke nA?r klimamA?lene? GA?r det i det hele tatt an A? skaffe nok energi til verdens fattigste uten A? A?delegge verdens klima, og dermed livsgrunnlaget for milliarder av mennesker?

I dag er flere norske selskaper, blant annet Statkraft, tilstede i fattige land og bygger ut fornybar energi der. Ofte mA?ter disse utbyggingsprosjektene motstand a�� de kan tvinge folk til A? mA?tte flytte fra landsbyene sine eller de kan A?delegge verdifulle naturomrA?der. Samtidig kan de bidra til at tusenvis av mennesker fA?r strA?m og muligheter de ikke ville hatt uten. Hvordan skal man klare A? balansere disse hensynene? Er det i det hele tatt mulig?

Mange av verdens fattigste bor pA? landsbygda. De har verken penger eller mulighet til A? koble seg pA? noe strA?mnett, og fA?r ikke nA?dvendigvis nye muligheter av at det bygges ut et kraftverk i nA�rheten. Hvordan kan man sikre at ogsA? enkelthusholdninger og landsbyer fA?r energi? Er lA?sningen for verdens fattigste A? satse pA? solfangere, mer effektive vedovner og andre teknologier i liten skale? FA?r vi gode nok energi da? BA?r Norge stA?tte denne typen energiprosjekter eller store kraftverk? Eller begge deler?

Kilde: www.regjeringen.no

Legg igjen en kommentar