Dilemma 1: Fossil eller fornybar energi?

Verden trenger mer energi a�� men hv free essay generator a slags?
Har vi rA?d til A? velge nA?r vi vet at verden tA?rster etter mer energi?
Har vi rA?d til A? ikke velge nA?r prisen kan bli alvorlige klimaendringer?

Bilde av solcellepaneler

Energi fra sola er ett av alternativene for framtidas energiforsyning. Men er det nok til A? fase ut fossil energi?

Vi er enige om at klimagassutslippene mA? ned, men do my homework online hvordan skal det gjA?res? A� lage og bruke energi gir enorme klimagassutslipp, og samtidig er vi avhengige av A? bruke energi hver eneste dag. I den fattige delen av verden trengs det mer energi for at flere skal kunne lA?ftes ut av fattigdommen a�� sA? hva gjA?r vi nA?? Skal vi satse pA? fossil eller fornybar energi a�� eller pA? begge deler?

Store utslipp fra energisektoren

NA?r vi snakker om energisektoren, mener vi bA?de det A? lage og det A? bruke energi enten det er i husene vA?re, i industrien eller for A? transportere oss selv eller varer vi trenger. Ca 2/3 av klimagassutslippene i verden kommer fra energisektoren. Resten kommer stort sett fra landbruk, avfall og sA?kalte arealbruksendringer, som for eksempel avskoging. De alvorlige klimaendringene kan komme til A? ramme bA?de verdens fattige, oss i Norge, maten vi spiser og naturen vi lever. Derfor sier forskerne at vi mA? kutte utslippene av klimagasser med opp mot 80 prosent http://www.ipcc.ch/

SpA?rsmA?let er da hvor utslippene bA?r kuttes? Med en voksende befolkning i verden, vet vi at matproduksjonen mA? fortsette A? A?ke. Det vil gi A?kte klimagassutslipp fordi utslippene fra landbruket er svA�rt vanskelige A? redusere. For A? kunne redusere klimagassutslippene nok, betyr det at energisektoren spiller en nA?kkelrolle! I motsetning til landbrukssektoren har energisektoren heldigvis store muligheter for A? redusere sine utslipp. Det kan i all hovedsak skje ved A? erstatte fossile energikilder som kull, olje og gass med fornybare energikilder som vind, sol og vann. Derfor er diskusjonen om hvorvidt vi skal satse pA? fossil eller fornybar energi sA? viktig i klimadebatten.

Fossilt eller fornybart i Norge?

Siden vi i Norge oppdaget olje og gass i NordsjA?en pA? 1960-tallet, har vi bygget en industri som sammen med den eksisterende vannkraften og den kraftintensive industrien har vA�rt med pA? A? gjA?re oss til et av verdens aller rikeste land. VA?r velferd er bygget opp med inntekter som vi har fA?tt gjennom A? produsere bA?de store mengder fornybare energi i form av vannkraft, og store mengder fossil energi gjennom olje og gass.

Vi har ogsA? tatt begge deler i bruk. Selv om mange tror vi bare bruker fornybar energi i Norge ettersom strA?mmen i stikkontaktene stort sett kommer fra vannkraft, er virkeligheten en annen. Om vi ser pA? all energien vi bruker, ser vi at Norge bruker 38 prosent fossil energi og 62 prosent fornybar energi (2008). PA? spA?rsmA?let fossil eller fornybar energi, har vi altsA? sagt som Ole Brumm, ja takk begge deler!

NA?r vi stiller spA?rsmA?let om vi skal satse pA? fornybar eller fossil energi, sA? er det fordi vi har lagt et sA? stort press pA? vA?re naturressurser at vi blir nA?dt for A? velge. Klimautfordringene gjA?r at vi mA? redusere utslippene fra energisektoren med over 80%. For A? klare det mA? vi slutte A? bruke fossile energikilder fA?r de er tomme. Samtidig vil mer fornybarutbygging legge ytterligere press pA? allerede utbygde og sA?rbare naturomrA?der, og kunne bli enda en trussel mot dyr og planter vi er avhengige av. Vi har kommet til et veiskille.

Verden trenger mer energi a�� men hva slags?

Har vi rA?d til A? velge nA?r vi vet at verden tA?rster etter mer energi?

Har vi rA?d til A? ikke velge nA?r prisen kan bli alvorlige klimaendringer?

En tanke om “Dilemma 1: Fossil eller fornybar energi?

  1. Alle ropar om at vi må slutte å forurense, og satse på fornybar energi. Men ingen får med seg at 2/3 av verdens energibruk kjem frå fossile kjelder. Det må kome meir realisme inn i debatten. Anten må vi redusere energibruken, eller så må det produserast uhorvelege mengder «grøn energi». Kva monar det med vatn, vind, sol og eventuelt jordvarme for å erstatte ca. 70 % av energibehovet?

Legg igjen en kommentar